SPECJALIZACJE KANCELARII

Specjalizujemy się we wszystkich typach postępowań karnych, karnoskarbowych, lustracyjnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Sprawy karne i karnoskarbowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów obrotu gospodarczego, które są stroną procesu karnego lub karnoskarbowego. Występujemy zarówno jako obrońcy osób oskarżonych (podejrzanych), jak również jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych przestępstwem lub pełnomocnicy uczestników czynności procesowych.

Zobacz sprawy z tej specjalizacji

Sprawy lustracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób zobowiązanych do składania oświadczeń lustracyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. np. posłów, senatorów, urzędników, przedstawicieli wybranych grup zawodowych. Prawnicy Kancelarii występowali w kilkudziesięciu postępowaniach lustracyjnych i autolustracyjnych.

Zobacz sprawy z tej specjalizacji

Postępowania ekstradycyjne i w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz osób ściganych w postępowaniu ekstradycyjnym i postępowaniu w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Adwokat Bogumił Zygmont od kilku lat występuje jako ekspert z zakresu prawa polskiego w postępowaniach ekstradycyjnych toczących się na wniosek władz polskich przed angielskim Westminster Magistrate Court.

Zobacz sprawy z tej specjalizacji

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego

Prawnicy Kancelarii Adwokata Bogumiła Zygmonta świadczą również pomoc prawną w sprawach korporacyjnych, reprezentują Klientów w gospodarczych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, postępowaniach cywilnych, egzekucyjnych oraz upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Występują również w imieniu Klientów w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń i koncesji.

Zobacz sprawy z tej specjalizacji

Postępowania w sprawach rodzinnych i nieletnich

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach w szeroko pojętych sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach o rozwód, o kontakty z małoletnimi, o władzę rodzicielską, jak również w sprawach o podział majątku. Ponadto, mają szerokie doświadczenie w prowadzeniu - coraz częściej towarzyszących postępowaniom rodzinnym - spraw karnych. Co więcej, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw nieletnich.

Zobacz sprawy z tej specjalizacji

Pomoc cudzoziemcom

Kancelaria specjalizuje się również w udzielaniu pomocy prawnej Cudzoziemcom w zakresie uzyskiwania albo potwierdzania obywatelstwa polskiego, jak również uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt oraz na pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W ostatnich latach pomogliśmy w uzyskaniu albo potwierdzeniu obywatelstwa polskiego kilkunastu osobom, w tym obywatelom Izraela. Prawnicy Kancelarii świadczą kompleksową pomoc prawną na rzecz Cudzoziemców w postępowaniach uchodźczych oraz deportacyjnych, w niezbędnym zakresie reprezentując cudzoziemców również przed Europejski Trybunałem Praw Człowieka.

Zobacz sprawy z tej specjalizacji